Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia Thuế cao cấp, Chủ tịch hội Tư vấn thuế Việt Nam, Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC)

Bà Nguyễn Thị Cúc có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành thuế, tư vấn thuế. Bà đã trực tiếp tham gia soạn thảo, phản biện nhiều văn bản pháp quy về thuế. Bà tham gia tích cực vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính thuế.

 

Chia sẻ của Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam