Môn Tin học

Môn Tin học

Đào tạo các kiến thức về hệ điều hành window, tin học văn phòng MS Word, MS Excel

Mon-Tin-hoc-52

Nội dung chính đào tạo môn Tin Học

1. Đào tạo kiến thức về Hệ điều hành Windows

2. Đào tạo kiến thức về Microsoft Word

3. Đào tạo kiến thức về Microsoft Excel

Ngày: 23/6/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
QuangPN 06/25/2020 06:06:23 PM

Tag: #Đăng ký học:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ