BackOffice HelpĐăng nhập
Văn phòng Online của Hệ điều hành Life Support Life
Sự kiện và Khoá học - Courses
Các chương trìnhXem - View
Sự kiện - Event - CourseXem Danh sách các sự kiện
Tạo Sự kiện mới
Website - Front Office
Quản trị trang webHome Page
Quản trị Dự án - Project Management System
Dành cho HĐQT
Mô hình tổ chứcOrganization Structure
Finance Strucure
Quản trị Công việcTask
- lịch hoạt động của Ananda
Hệ thống Chiêu sinh - CRM
Quy trình (Process)Thiết kế - Hệ thống - Quy trình. Xem
Đăng ký - Order+ Ôn thi Công chức Thuế Miền Nam
+ Ôn thi Công chức Thuế Miền Bắc


+ Khoá học Bí Mật Hạnh phúc (by Course)
+ Theo Khoá học (by Course)
+ Theo Tất cả các Khoá học (by Course)
+ Mentoring

+ Theo Ngày (By date)
+ Theo Người tư vấn viên (by person in charge)
+ Theo người Giới thiệu
Hệ thống Tài liệu - MIS
Tạo tài liệu
Khung phân loạiXem
Tài liệu - DocumentTài liệu theo mục - By Categories

Tài liệu Thiết kế Nhà Phương Mai
Hệ thống Kế toán - Accounting System
Quy trình - ProcedureQuy trình - Thủ tục Kế toán- Xem - View
Tạo mới - New+ Tạo phiếu thu
+ Tạo phiếu chi
Báo cáo - Report+ Tổng hợp thu chi
+ Xem theo Ngày
+ Xem theo Sự kiện
Tham số - ConfigurationHệ thống tài khoản
Nghiệp vụ Kinh tế

Thiết kế quy trình Lập trình hệ thốngHệ điều hành Doanh nghiệp - EOS