Ôn thi công chức thuế: Hệ thống văn bản cần nắm
1. Thuế GTGT
2. Thuế TNDN
3. Thuế TNCN
4. Quản lý thuế
5. Hệ thống chính trị và quản lý nhà nước
6. Luật công chức
1)THUẾ GTGT
Stt
Công văn
File
Luật
1
Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
72836_L13QH.DOC
2
Luật SDBS số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 áp dụng từ 01/01/2014
31.2013.QH13.doc
3
Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 áp dụng từ 01/01/2015
71.2014.QH13.doc
4
Luật số: 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 có hiệu lực từ 01/7/2016
106.signed.pdf
Nghị định
5
NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13
209.2013.ND.CP.doc
6
NĐ số: 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 áp dụng từ ngày 15/11/2014
91.2014.ND.CP.doc
7
NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 hướng dẫn Luật số 71 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015
12.2015.ND.CP.doc
8
100/2016/NĐ-CP ngày 15/7/2016 hướng dẫn Luật số 106/2016/QH13
Nghidinh100_2016_ND-CP.doc
9
NĐ số 146/2017/NĐ-CP15/12/2017 SDBS NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ
146.signed.pdf
Thông tư
10
TT 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013: hiệu lực từ ngày 01/01/2014
219.2013.TT.BTC.doc
11
TT 119/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014: hiệu lực từ ngày 01/9/2014
119.2014.TT.BTC.docMau bieu luu hanh kem TT 119.zip
12
TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014: hiệu lực từ ngày 15/11/2014
151.2014.TT.BTC.doc
13
TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về thuế GTGT và quản lý thuế tại NĐ số 12/2015/NĐ-CP và sửa TT số 39/2014/TT-BTC
26.2015.TT.BTC.doc
14
TT số 193/2015/TT-BTCngà 24/11/2015,thi hành từ ngày 10/01/2016.
193_2015_TT-BTC_296736.doc
15
TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Luật 106, NĐ 100
Thongtu1302016TTBTC.doc
16
TT số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 về hoàn thuế GTGT hiệu lực từ ngày 12/8/2016
VanBanGoc_99_2016_TT_BTC.pdf
17
TT số: 31/2017/TT-BTC, ngày 18/4/2017 SĐBS TT số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016; hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017
TT31.2017.BTC.doc
18
TT 25/2018/TT-BTC ngày 16. 3 . 2018 hướng NĐ số 146/2017/NĐ-CP15/12/2017.
Thongtu25TCT.doc.doc
2)THUẾ TNDN
Stt
Công văn
File
Luật
1
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12
Luat14.2008.QH12.doc
2
Luật số: 71/2014/QH13 áp dụng từ 1/1/2015
71.2014.QH13 (1).doc
3
Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013
32.2013.QH13.doc
Nghị định
4
Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12 / 2013
Phuluc.doc218.2013.ND.CP.doc
5
Nghị định Số: 91/2014/NĐ-CP ngày 01 .10 .2014 có hiều lực thi hành từ ngày 15.11.2014
91.2014.ND.CP.doc
6
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật số 71/2014/QH 13
12.2015.ND.CP.doc
7
NĐ số 41/2020/NĐ–CP ngày 8.4.2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất và các khoản miễn giảm phí, lệ phí
VanBanGoc_41.signed.pdf
8
Giảm thuế thuế TNDN 30% theo NQ số 116/2020/QH14
116.signed.pdf
Thông tư
9
TT Số: 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014
78.2014.TT.BTC.doc
10
TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
119.2014.TT.BTC.doc
11
TTSố: 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn NĐ 91
151.2014.TT.BTC.doc
12
TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế TNDN.
96.2015.TT.BTC.doc
13
TT 25/2018/TT-BTC ngày 16.3.2018 hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP-SĐBS
Thongtu25TCT.doc (1).doc
3)Thuế TNCN
Stt
Công văn
File
1
Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội khóa 12
LuatThuethunhapcanhan.doc
2
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc Hội khóa 13
26.2012.QH13.doc
3
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội khóa 13
71.2014.QH13.doc
4
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về điều chỉnh mức GTGC của thuế TNCN
nghi-quyet-954-2020-ubtvqh14.pdf
5
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ
65.2013.ND.CP.doc
6
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ
91.2014.ND.CP.doc
7
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ
12.2015.ND.CP.doc
8
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính
111.2013.TT.BTC.doc
9
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính
119.2014.TT.BTC.doc
10
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
151.2014.TT.BTC.doc
11
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính
92.2015.TT.BTC.doc
12
Thông tư Số: 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018
Thongtu25TCT.doc.doc
4)Quản lý Thuế
Stt
Công van
File
Luật
1
Luật QLT số 78/2006/QH11 ngày ngày 29/11/2006
78.2006.QH11.doc
2
Luật QLT số 21/2012/QH12 ngày20/11/2012 SĐBS một số điều củả Luật QLT số 78/2006/QH 11
21.2012.QH13.doc
3
Luật số 71/2014/QH 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12015
71.2014.QH13.doc
4
Luật số: 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực từ 1/7/2016
106_2016_QH13_309816.doc
5
Luật QLT : 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2020
38_2019_QH14_387595.doc
Nghị định
6
NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật 78/2006/QH 11 và Luật SĐBS số 21/2012/QH12
83.2013.ND.CP.doc
7
ND Số: 91/2014/NĐ-CP ngày 01 .10 .2014 có hiều lực thi hành từ ngày 15.11.2014
91.2014.ND.CP.doc
8
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật số 71/2014/QH 13
12.2015.ND.CP.doc
9
NĐ Số: 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 hướng dẫn Luật số 106/2016/QH13
100_2016_ND-CP_318277.doc
Thông tư
10
TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, hướng dẫn ND 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
156.2013.TT.BTC.doc
11
TT số: 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, hướng dẫn NĐ129/2013/NĐ-CP ngày 16 /10 /2013
215.2013.TT.BTC.doc
12
TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: HD xử phạt VPHC về thuế
166.2013.TT.BTC.doc
13
TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
119.2014.TT.BTC.doc
14
TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
151.2014.TT.BTC.doc
15
TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015.
26.2015.TT.BTC.doc
16
TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 có hiệu lực từ 1.7.2016
Thongtu1302016TTBTC.doc
17
TTSố: 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn về đăng ký thuế hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2016
95_2016_TT-BTC_318631.doc
5)Hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước
Stt
Công van
File
1
Hiến pháp nước CHXHVN ngày 28 tháng 11 năm 2013
Khongso_215627.doc
2
Luật số 57/2014/QH13 Luật Tổ chức Quốc Hội
57_2014_QH13_259784.doc
3
Luật số: 76/2015/QH13 Luật Tổ chức chính phủ
76_2015_QH13_282379.doc
4
Luật số: 80/2015/QH13 Luật ban hành quy phạm VP pháp Luật
80_2015_QH13_282382.doc
5
Luật số: 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
77_2015_QH13_282380.doc
6
Luật số 47/2019/QH14 Luất sủa đổi, bổ sung một số điều củ Luật Tổ chức Chính phỉ và Luật Tổ chức chính quyền Địa phương
47_2019_QH14_411945.doc
7Chuyên đề 16:
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

CHUYÊN ĐỀ 17
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN
quan ly nha nuoc ve kinh te - tai chinh.doc
6)Luật Công chức
Stt
Công van
File
Phần 1 Luật cán bộ công chức
1
Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
22.2008.QH12.doc
2
Luật Viên chức số 58/2010/QH12.( tham khảo)
Luat 58.2010.QH12.doc
3
Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
52_2019_QH14_405729.doc
Phần 2Chức năng,NV, quyền hạn , Cơ cấu TCBM cơ quan thuế
4
QĐ Số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25. 9 .2018 của TTCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế
41_2018_QD-TTg_395311.doc
5
QĐ Số 2156/QĐ-BTC, ngày 15 .11.2018 của Bộ TC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu TC của các Vụ và VP thuộc TCT
2156_QD-BTC_128860.doc
6
QĐ Số 2158/QĐ-BTC, ngày 15 .11.2018 của Bộ TC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu TC Cục CNTT thuộc Tổng cục Thuế
2158_QD-BTC_416348.doc
7
QĐ Số 947/QĐ-BTC, ngày 6.6.2019 của Bộ TC Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế
947_QD-BTC_416341.doc